Kancelaria

Witam Państwa serdecznie na stronie internetowej mojej Kancelarii Notarialnej

Kancelaria oferuje Państwu profesjonalną obsługę stawiającą za cel indywidualne podejście do każdego Klienta, zapewnia bezpieczne i sprawne przeprowadzenie czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem zasad etyki.

Pracujemy dla Państwa od poniedziałku do piątku w podanych niżej godzinach. Dokonanie czynności w innych godzinach oraz w innym dniu (sobota) jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wszelkie informacje dotyczące planowanych czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów, jak też wysokości opłat udzielane są klientom bezpłatnie w Kancelarii, telefonicznie bądź też drogą mailową.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria znajduje się w ścisłym Centrum Rybnika, na pierwszym piętrze budynku przy Placu Wolności nr 21. Usytuowanie Kancelarii Notarialnej w tej lokalizacji daje Państwu możliwość swobodnego korzystania z parkingu miejskiego nr 4 przy ulicy Franciszka Brudnioka, parkingu przyległego do znajdującej nie nieopodal Kancelarii galerii handlowej oraz z komunikacji miejskiej.

Notariusz Anna Fojcik

Notariusz
Anna Fojcik

Notariusz Anna Fojcik ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest stypendystką programu Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie w Lipsku (Leipziger Universität). Na stanowisko notariusza została powołana decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. po odbyciu aplikacji notarialnej oraz asesury notarialnej.

Praktyczną wiedzę zdobywała od 2008 roku, a pełniąc obowiązki zastępcy notariusza, dokonywała wszelkich czynności notarialnych o różnym stopniu trudności, w tym wszelkiego rodzaju akty notarialne, poświadczenia, spisywała protokoły, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Zakres czynności

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, czuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Katalog czynności notarialnych zawiera art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zgodnie z którym notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne obejmujące w szczególności umowy (sprzedaży, zamiany, darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, o dożywocie, o podział majątku wspólnego małżonków i inne), umowy majątkowe małżeńskie, pełnomocnictwa;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia:
  własnoręczności podpisu;
  zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  daty okazania dokumentu;
  pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • spisuje protokoły, w tym w szczególności protokoły: walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych; w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne; dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Tajemnica czynności notarialnych

Zgodnie z art. 17 i n. ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których zyskał wiedzę, ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza, a ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza minister sprawiedliwości.

Dokumenty

Wykaz dokumentów uzależniony jest od charakteru czynności notarialnej, stanu faktycznego danej sprawy a także od przekazanych przez Państwa informacji mających znaczenie dla dokonania czynności.

W tym celu zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią. Notariusz Anna Fojcik lub pracownicy Kancelarii poinformują Państwa o wszelkich niezbędnych dokumentach wymaganych celem dokonania zamierzonej przez Państwa czynności.

Dokumenty należy złożyć w kancelarii na kilka dni wcześniej przed umówionym terminem spotkania w celu sprawnego przeprowadzenia czynności notarialnej.

W dniu dokonania czynności notarialnej osoba biorąca w niej udział powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

Informacje i porady dotyczące planowanych czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT wg stawki 23%.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

podatek od czynności cywilnoprawnych,
podatek od spadków i darowizn,
opłata sądowa, w tym z tytułu złożonych wniosków wieczystoksięgowych.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych i właściwych sądów, zgodnie z przepisami prawa.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Kontakt

Plac Wolności 21
44-200 Rybnik
Godziny otwarcia
Pn.-Śr. 9:00-17:00
Czw. 10:00-18:00
Pt. 9:00-15:00
Możliwy inny termin po uzgodnieniu.
Akceptujemy płatności kartą – dotyczy to opłat notarialnych wraz z podatkiem od towarów i usług.
W Kancelarii Notarialnej istnieje możliwość skorzystania przez klientów z bezpłatnej sieci
Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jednakże może być ona dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Formularz kontaktowy