Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Fojcik

Jana III Sobieskiego 21
Rybnik, 44-200 Poland
32 441 42 22
Notariusz Rybnik

Usługi notarialne Rybnik

Notariusz Anna Fojcik dokonuje czynności notarialnych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, tj.:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu;
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • daty okazania dokumentu;
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach
 • o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów Notariusz Anna Fojcik dokonuje na bieżąco.

 

Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów.

Projekt, wykonanie strony pozycjonowanie